注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

野谷幽幽时入梦

太阳每天都是新的。每天都有好心情。

 
 
 

日志

 
 

中华字经全文拼音  

2015-01-28 11:04:20|  分类: 学习资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
本文转载自天天健康《中华字经全文拼音》
中华字经全文拼音 - 天天健康 - 天天健康的博客

qián kūn yǒu xù ,yǔ zhòu wú jiāng ,
乾 坤 有 序 ,宇 宙 无 疆 ,
xīng chén mì bù ,dǒu bǐng zhǐ háng 。
星 辰 密 布 ,斗 柄 指 航 。
zhòu bái yè hēi ,rì míng yuè liàng ,
昼 白  夜 黑 ,日 明 月 亮 ,
fēng chí xuě wǔ ,diàn shǎn léi xiǎng 。
风 驰  雪 舞 , 电 闪 雷 响 。
yún téng zhì yǔ ,lù jié chén shuāng ,
云 腾 致 雨 ,露 结 晨 霜 ,
hóng ní xiá huī , wù chén báo jiàng 。
虹 霓   霞 辉 ,雾 沉 雹 降 。
chūn shēng xià cháng ,qiū shōu dōng cáng ,
春 生 夏 长 ,  秋 收 冬 藏 ,
shí lìng yìng hòu ,hán lái shǔ wǎng 。
时 令 应 候 ,寒 来 暑 往 。
yuǎn gǔ hóng huāng ,hǎi tián cāng sāng ,
远 古 洪 荒 , 海 田 沧 桑 ,
lù dì piāo yí ,bǎn kuài pèng zhuàng 。
陆 地 漂 移 ,板 块 碰  撞 。
shān yuè wēi é ,hú pō dàng yàng ,
山 岳 巍 峨,湖 泊 荡 漾 ,
zhí bèi kuàng yě ,dǎo  sā  wāng yáng 。
植 被 旷   野 ,岛 撒 汪 洋 。
bīng chuān dòng tǔ ,shā   mò wò rǎng ,
冰 川   冻 土 ,沙 漠 沃 壤 ,
mù fēng shù sēn ,yán duō tān  guǎng 。
木 丰 树 森 , 岩 多 滩 广 。
niǎo fēi shòu zǒu ,lín  qián yǔ  xiáng ,
鸟 飞 兽 走 , 鳞 潜 羽 翔 ,
jìng tài hé xié ,wù zhǒng ān xiáng 。
境 态 和 谐 ,物 种 安 详 。
xíng fēn shàng xià ,dào hé yīn yáng ,
形 分 上 下 ,道 合  阴 阳 ,
yōu míng yǎo miǎo ,tiān tǐ zhù zhāng 。
幽 冥 杳 渺 , 天 体 著 彰 。
níng qì wéi jīng , jù néng  yǐ  chǎng ,
凝 气 为 精 , 聚 能 以  场 ,

suō nóng ér zhì ,jī  wēi  xiǎn liàng 。
缩 浓 而 质 ,积 微 显 量 。
huà jù huàn xū ,huǎng hū  chéng xiàng ,
化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成 象 ,
qiáng gù líng ruò ,róu yì zhì gāng 。
 强 固 凌 弱 ,柔 亦 制 刚 。
zhōng jí bì fǎn ,cún  xīng qū  wáng ,
 终 极 必  反 , 存 兴 趋 亡 ,
sè kōng lún huí ,dòng jìng héng cháng 。
色 空 轮 回 , 动 静 恒 常 。
wéi shí zhòng míng ,yī lǐ   wàn fāng ,
唯 实 众 名 ,一 理 万 方 ,
fù mǔ diē  niáng ,mò chǐ  nán  wàng 。
父 母 爹 娘 , 没 齿 难 忘 。
xiōng dì jiě mèi ,wēi kùn zhù bāng ,
兄 弟 姐 妹 ,危 困 助 帮 ,
gū  yí shū jiù , qīn qī  hù fǎng 。
姑 姨  叔 舅 ,亲 戚 互 访 。
zhí nán guī shǎo ,bǔ  yù  zhuó zhuàng ,
侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 ,
fū  qī   xiāng jìng ,mèng yì zāo kāng 。
夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。
gé wū lín shè ,yù shì qiān liàng ,
隔 屋 邻 舍 ,遇 事 谦 谅 ,
bó gōng yù pó ,cí xiào shàn yǎng 。
伯 公 妪 婆 ,慈 孝 赡 养 。
zūn péng lǐ yǒu ,rén  yì jūn láng ,
尊 朋 礼 友 ,仁 义  君 郎 ,
yán huáng èr dì ,yáo shùn shàn ràng 。
炎 黄 二 帝 ,  尧 舜 禅 让 。
yǔ  qǐ  shì xí ,miè jié  shāng tāng ,
禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 ,
zhōu wǔ fá zhòu ,hòu liè  gè bāng 。
周 武 伐 纣 ,侯 列 各 邦 。
qín huáng jí quán ,hàn liú chǔ xiàng ,
秦 皇 集 权 ,汉 刘 楚 项 ,
dǐng lì gē jù , luàn jìn bā wáng 。
鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。
nán běi duì zhì , fǔ xiǔ suí yáng ,
南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 ,
zhēn guān zhèng yào ,wǔ  dài xù táng 。
贞 观 政 要 ,五 代 续 唐 。
chén qiáo bīng biàn ,chǐ  rǔ jìng kāng ,
陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 ,
yē  lǜ  wán yán ,yuán jiàn  sòng jiāng 。
耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。
zhōng lí tài zǔ ,chóng zhēn diào sāng ,
 钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 ,
qīng jūn rù guān ,dà chén zhù cáng 。
清 军 入 关 ,大 臣 驻 藏 。
fěn suì pàn zhuó ,lí yù shè jiāng ,
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 ,
tái wān fù guī , shǒu wèi biān fáng 。
台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。
yā piàn zhàn zhēng ,yīng zhàn xiāng gǎng ,
鸦 片 战 争 ,  英 占 香 港 ,
wù xū wéi xīn ,shè huì gǎi liáng 。
戊 戌 维 新 ,社 会 改 良 。
xīn hài gé mìng ,sūn wén sī xiǎng ,
辛 亥 革 命 ,孙 文 思  想 ,
lián méng kàng wō ,guó gòng liǎng dǎng 。
联 盟 抗 倭 ,国 共 两 党 。
dìng dū jīng shī , rén mín jiě fàng ,
定 都 京 师 ,人 民 解  放 ,
zhū  zǐ  bǎi jiā , kǒng mèng lǎo  zhuāng 。
诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。
biǎn què líng yī ,lǔ bān qiǎo jiàng ,
扁 鹊 灵 医 ,鲁 班 巧 匠 ,
luó pán xiāo yào ,zhēn jiǔ liáo shāng 。
罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。
cài lún bì shēng ,jiàn zhēn xuán zàng ,
蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 ,
yì jīng lún yǔ ,shǐ  jì dá chàng 。
易 经 论 语 ,史 记 达 畅 。
hé tú luò shū ,suàn shù jiǔ zhāng ,
河 图  洛 书 , 算 术 九 章 ,
xī sān hóng shuǐ ,liáo rú píng xiāng 。
西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。
shī  cí qǔ fù ,xì jù shuō chàng ,
诗 词 曲 赋 ,戏 剧 说 唱 ,
pí pá qín sè ,luó chǎ   kēng qiāng 。
琵 琶  琴 瑟 ,锣 镲 铿 锵 。
shēng xiāo wū yè ,wò dí yōu yáng ,
笙   箫 呜 咽 ,卧笛  悠 扬 ,
zhēng yīn bēn fèn ,suǒ nà gāo kàng 。
 筝 音 奔 奋 ,唢 呐 高 亢 。
jīng hào kuāng lú ,dǒng yuán xiāo xiāng ,
 荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 ,
mǐ  fú xiě  yì ,bēi hóng jùn áng 。
米 芾 写 意 ,悲 鸿 骏 昂 。
bǐ  mò zhǐ yàn , biǎn méi yíng bǎng ,
笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 ,
kǎi lì zhuàn kè ,bēi tiè cǎo kuáng 。
楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
dūn huáng shí kū ,cháng chéng wěi qiáng ,
敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 ,
qīng tóng jiǎ gǔ , lǚ   yī shā  cháng 。
青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。
hǔ fú yuè jiàn ,táo mǎ yǒng zàng ,
虎 符 越 剑 ,陶 马 俑 葬 ,
cǎi cí bǎo wèng ,sī chóu tā xiāng 。
彩 瓷 宝 瓮 ,丝 绸 他 乡 。
fán ěr sài gōng ,jīn  zì tǎ zhuàng ,
凡 尔 赛 宫 , 金 字  塔  状 ,
tài jī  líng mù ,bǐ  de jiào táng 。
泰 姬 陵 墓 ,彼 得 教 堂 。
zì yóu nǚ shén ,  xī  là sù  xiàng ,
自 由 女 神 ,希 腊 塑 像 ,
zuì hòu wǎn cān ,chuàng zào yà dāng 。
最 后 晚 餐 ,  创  造 亚 当 。
tíng xiè lóu gé ,sì miào diàn láng ,
 亭 榭 楼 阁 ,寺 庙 殿 廊 ,
péng mén  bì hù ,zhàng shì  lǜ   chuāng 。
 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。
fǔ dì bié shù ,huà dòng diāo liáng ,
府 弟 别 墅 ,画 栋 雕 梁 ,
tíng yuàn tà bù ,yǐng  píng mù zhàng 。
庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
chéng chén zǎo jǐng ,lí bā zhù zhuāng ,
 承 尘 藻 井 ,篱 笆 柱 桩 ,
xián duò fú kào ,píng lán tiào wàng 。
 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。
xuán yá qiào bì ,fēng luán dié zhàng ,
悬 崖 峭 壁 , 峰   峦 叠 嶂 ,
quán pēn lán zhào ,tuān jí bào dàng 。
泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xiá gōu tán yuān , xī  jiàn liú tǎng ,
峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 ,
chí qú yàn bà ,zhǎo  zé ní táng 。
池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。
xuán wō dài bō , jiāo yǔ lián jiāng ,
漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 ,
xiōng yǒng péng pài , jīng tāo hài làng 。
 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。
zāi lào yì xiè ,xùn cháo fú zhǎng ,
灾 涝 溢 泻 ,汛 潮 浮 涨 ,
cāng sōng shòu bǎi ,chuí liǔ máo yáng 。
苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。
bā jiāo pú shàn ,bān zhú miè kuāng ,
芭 蕉 蒲 扇 ,斑 竹 篾 筐 ,
huái chūn yú huà ,shān guì róng zhāng ,
 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,
zhāi fēi jǐn bì ,shān yuàn bīn páng ,
 斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 ,
píng pǔ lái yīn ,fēi kuī wù fāng 。
 坪 埔 莱 茵 ,菲 窥 坞 坊 。
qiáng wēi piān xiān ,pú hé wèi máng ,
 蔷 薇 翩 跹 ,莆 菏 蔚 茫 ,
yùn dì jiá xīn ,bèi lěi lín láng 。
蕴 蒂 荚 芯 ,蓓 蕾 琳 琅 。
qí huā yì huì ,yàn lì róng yāng ,
奇 花 异 卉 ,艳 丽 荣 秧 ,
lán hé jú méi ,sì jì fēn fāng 。
兰 荷 菊 梅 ,四 季 芬 芳 。
dù juān qì xuè ,fú róng jí xiáng ,
杜 鹃 泣 血 ,芙 蓉 吉 祥 ,
mò lì fù yù ,méi guī cì máng 。
茉 莉 馥 郁 ,玫 瑰 刺 芒 。
guā guǒ shū cài ,cōng suàn jiǔ jiāng ,
瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 ,
huí jiāo qín kuí ,pí jiè là jiàng 。
茴 椒 芹 葵 ,皮 芥 辣 酱 。
yún tái yù sǔn ,hú lú piáo ráng ,
芸 苔 芋 笋 ,葫 芦 瓢 瓤 ,
fān qié mó gū ,rǔ dàn chún niàng 。
番 茄 蘑 菇 ,乳 蛋 醇 酿 。
diǎn yán shí cù ,cuì bǔ tián táng ,
 碘 盐 食 醋 ,脆 卜 甜 糖 ,
zhēn xiū zhǐ gān ,yáo zhuàn gāo liáng 。
 珍 馐 旨 甘 ,肴 馔 膏 粱 。
pú táo měi jiǔ ,yù yè qióng jiāng ,
葡 萄 美 酒 ,玉 液 琼 浆 ,
kā fēi yì zhì ,míng chá shùn cháng 。
咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。
táo lǐ xìng shì ,zhī xiān wèi shuǎng ,
桃 李 杏 柿 ,汁 鲜 味 爽 ,
yē yòu chéng jú ,kě yǐn pǐn cháng 。
椰 柚 橙 桔 ,渴 饮 品 尝 。
bō luó gān jú ,gǎn lǎn bīng láng ,
菠 萝 柑 橘 ,橄 榄 槟 榔 ,
lí zǎo píng zhā ,lì lì liú táng 。
梨 枣 苹 楂 ,荔 栗 榴 棠 。
kē dǒu bǎi wěi ,há má gǔ náng ,
蝌 蚪 摆 尾 ,蛤 蟆 鼓 囊 ,
diào ěr qiū yǐn ,rú chóng mǎ huáng 。
 钓 饵 蚯 蚓 ,蠕 虫 蚂 蟥 。
yīng wǔ xué shé ,mì fēng chuān máng ,
 鹦 鹉 学 舌 ,蜜 蜂 穿 忙 ,
biān fú qī dòng ,wú tóng yǐn huáng 。
 蝙 蝠 栖 洞 ,梧 桐 引 凰 。
zhī zhū qiān bǔ ,míng líng zhù liáng ,
蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 ,
qīng tíng zhèn chì ,jiū péng zhāng bǎng 。
 蜻 蜓 振 翅 ,鸠 鹏 张 膀 。
ōu yīng yàn què ,hú dié yuān yāng ,
鸥 莺 燕 雀 ,蝴 蝶 鸳 鸯 ,
lǐ jì nián jīng ,wā bàng luó páng 。
鲤 鲫 鲇 鲸 ,蛙 蚌 螺 螃 。
yá é chán yǒng ,guī luǎn yì huáng ,
蚜 蛾 蝉 蛹 ,龟 卵 翼 蝗 ,
wén yíng shǔ yǐ ,shé xiē shàn mǎng 。
蚊 蝇 鼠 蚁 ,蛇 蝎 鳝 蟒 。
wú gōng dú xiàn ,xī shuài dēng chuǎng ,
蜈 蚣 毒 腺 ,蟋 蟀 蹬 闯 ,
lù bèi hú lí ,xióng bào chái láng 。
鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。
yuán tí hóu zī ,tuó fū tǎ tǎng ,
 猿 啼 猴 吱 ,鸵 孵 獭 躺 ,
chú xīng pān shāo ,cí mǔ nì gāng 。
雏 猩 攀 梢 ,雌 牡 匿 冈 。
shā zhōu luò tuó ,xùn jié líng yáng 。
砂 舟 骆 驼 ,迅 捷 羚 羊 。
zhōng huá chū fán ,shuì shī jiàn xǐng ,
 中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 ,
jiǔ jiǔ jì mò ,qiān nián shǐ líng 。
玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。
hóng yè chāng shèng ,miào cè dì yíng ,
 宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 ,
zuǒ yòu jiān gù ,zǒng lǎn tǒng lǐng 。
左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。
nèi qǔ wěn jìn ,wài jiāo zhì tóng ,
内 取 稳 进 ,外 交 志 同 ,
jiē tī guò dù ,qiè jì hěn měng 。
阶 梯 过 度 ,切 忌 狠 猛 。
liù zéi qī hài ,jiān shì shěn tīng ,
六 贼 七 害 , 监 视 审 听 ,
jiè tān xū xiào ,jiàn yuē yí xíng 。
戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。
biǎn è bāo jì ,shǎng quàn fá chéng ,
 贬 恶褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 ,
cāo rèn zhí fǔ ,sāi juān jiù yíng 。
操 刃 执 斧 ,塞 涓 救 荧 。
shì rú tū qǐ ,chōu xīn xī píng ,
势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 ,
tú féng xiǎn zhào ,xiāo yá yú méng 。
途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。
tiáo xī zhǐ fēn ,guì zài yòng héng ,
 调 息 止 纷 ,贵 在 用 衡 ,
yī fǎ móu zhì ,guān lì jiē zhèng 。
依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。
tuī xián jiàn cái ,dǔ mào biàn róng ,
推 贤 荐 材 ,睹 貌 辨 容 ,
chún piáo kuān hòu ,xiá liè jìn zhōng 。
 纯 朴 宽 厚 ,侠 烈 尽 忠 。
gěng zhí sù yí ,jīn huái tǎn chéng ,
 耿 直 肃 仪 ,襟 怀 袒 诚 ,
chǎn mèi jiǎo huá ,jī mǐn huì yǐng 。
 谄 媚 狡 猾 ,机 敏 慧 颖 。
xiè dài lǎn duò ,zhuō bèn lù yōng ,
懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 ,
yú mèi hú tú ,piān cái zhì cōng 。
愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。
xiū sè jū shù ,jié jiàn hàn xióng ,
羞 涩 拘 束 ,杰 健 悍 雄 ,
gōng jǐn wèi jù ,jiān mò chí zhòng 。
 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。
jiāo shē ào màn ,qiè nuò huáng kǒng ,
 骄 奢 傲 慢 ,怯 懦 惶 恐 ,
chāo yì dú jū ,tián dàn yún níng 。
 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。
cāi yí guǐ mì ,wēi yán yì yǒng ,
猜 疑 诡 秘 ,威 严 毅 勇 ,
bì bó qián chāo ,rǎng duó qí zōng 。
币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。
qǐ cái pàn lì ,jià zhí jūn děng ,
企 财 盼 利 ,价 值 均 等 ,
wù gōng kāi chǎng ,zēng fù jiǎn qióng 。
务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。
zī chǎn lěi jì ,shuì lǜ jiā chéng ,
资 产 累 计 , 税 率 加 乘 ,
yín háng dài kuǎn ,chǔ xù bèi chǒng 。
银 行 贷 款 ,储 蓄 倍 宠 。
dǐ yā chāi jiè ,xún lì bù tíng ,
抵 押 拆 借 ,循 例 不 停 ,
gōng jǐ xū qiú ,shì huò chōng yíng 。
 供 给 需 求 ,市 货 充 盈 。
xiāo shòu mǎi mài ,kuī chà yú shèng ,
 销 售 买 卖 ,亏 差 余 剩 ,
zhài quàn gǔ piào ,bó dǔ shū yíng 。
 债 券 股 票 ,博 赌 输 赢 。
wén zhuàn suī xǐ ,diē péi diān fēng ,
闻 赚 虽 喜 ,跌 赔 癫 疯 ,
xiū xián tuì yōu ,huàn lǜ shòu xiāo 。
休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。
jù bīn shū kè ,yōu xiè huān zhāo ,
拒 宾 疏 客 ,忧 谢 欢 招 ,
bǎ zhǎn jiǎng qù ,yǐ chuáng dú xiǎo 。
把 盏 讲 趣 ,倚 床 读 晓 。
yóu jǐng fá dù ,jì jué xuān xiāo ,
游 景 筏 渡 ,迹 绝 喧 嚣 ,
mào guān bì zhī ,mǎng yuán chū tiáo 。
茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。
bì lǐng dī cuì ,luò yè piāo yáo ,
碧 岭 滴 翠 ,落 叶 飘 摇 ,
xīn chéng chè tòu ,yǎ yuè qù zào 。
心 澄 彻 透 ,雅 悦 去 燥 。
huī háo yì jiù ,jiā jù shū le ,
挥 毫 绎 就 ,佳 句 抒 了 ,
qī zhū xiāng móu ,xiù méi xié wān 。
漆 珠 镶 眸 ,秀 眉 斜 弯 。
yīng kǒu hán xiào ,zhī yè yǐn xiàn ,
 樱 口 含 笑 ,脂 靥 隐 现 ,
áo bí dān qiào ,zhuì ěr shuāng huán 。
敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。
shū é dàn sāi ,lóng jīng fèng yǎn ,
舒 额弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 ,
qiàn shǒu ǒu bì ,ruǎn jǐng xuē jiān 。
 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。
wū fā bǐ tún ,sū xiōng yāo jiān ,
乌 发 比 臀 ,酥 胸 腰 间 ,
xiū tuǐ fù qū ,gōng jiǎo tíng zhàn 。
修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。
mù yù jié shēn ,shū zhuāng qiáo bàn ,
沐 浴 洁 身 ,梳 妆 乔 扮 ,
báo dài qīng shī ,liàng yào jiǎo lián 。
薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。
fú jǐn shì pèi ,bīn líng xiù duàn ,
服 锦 饰 佩 ,缤 绫 绣 缎 ,
zàn tàn chēng sòng ,wǎn ruò é xiān 。
赞 叹 称 颂 ,宛 若 娥 仙 。
ē mí tuó fó ,jué wù róng yuán ,
阿弥 陀 佛 ,觉 悟 融 圆 ,
sēng ní jì mò ,pú sà xiàng shàn 。
 僧 尼 寂 寞 ,菩 萨 向 善 。
qíng tóu xì yīn ,yù jìng jiàn yuán ,
 情 投 系 姻 ,欲 净 见 缘 ,
zhuǎn shí mí xìng ,kǔ lè nǎo fán 。
 转 识 迷 性 ,苦 乐 恼 烦 。
shèng dàn jī dū ,yuán zuì shú hái ,
 圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 ,
mù dì biàn zhèng ,cái pàn xié duān 。
目 的 辩 证 ,裁 判 邪 端 。
cháo jìn guì bài ,xiān zhī zhù chuán ,
 朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 ,
wǒ zhǔ bǎo yòu ,hǎo wá ā dān 。
我 主 保 佑 ,好 娃 阿丹 。
gé lín tóng huà ,yī suǒ yù yán ,
格 林 童 话 ,伊 索 寓 言 ,
shā wēng tuō shì ,fú mó tàn àn 。
莎 翁 托 氏 ,福 摩 探 案 。
dàn dīng gē dé ,jiā qiū shí tán ,
但 丁 哥 德 ,伽 丘 十 谈 ,
péi gēn niú dùn ,ài yīn sī tǎn 。
培 根 牛 顿 ,爱 因 斯 坦 。
shì guǎn yīng ér ,kè lóng yí chuán ,
试 管 婴 儿 ,克 隆 遗 传 ,
xì bāo sù lěng ,tuō yǎng hé suān 。
细 胞 速 冷 ,脱 氧 核 酸 。
mài chōng shù mǎ ,jǐ hé guī fàn ,
脉 冲 数 码 ,几 何 规 范 ,
wǎng luò tōng xùn ,chéng kòng yáo gǎn 。
 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。
qū zhú jiàn tǐng ,zhōu jì dǎo dàn ,
驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 ,
jī guāng fú shè ,kǔn bǎng huǒ jiàn 。
激 光 辐 射 ,捆 绑 火 箭 。
shēng nà cè jù ,pín yóu wū rǎn ,
 声 纳 测 距 ,贫 铀 污 染 ,
diǎn xiàn miàn duàn ,qiú hú cè xián 。
 点 线 面 段 ,球 弧 侧 弦 。
líng zhuī léng jiǎo ,tū āo dǐng jiān ,
 菱 锥 棱 角 ,凸 凹 顶 尖 ,
shù piě nà shé ,dǒu gǒng tuǒ quān 。
竖 撇 捺 折 ,陡 拱 椭 圈 。
ào yùn jìng jì ,táo tài shāi xuǎn ,
奥 运 竞 技 ,淘 汰 筛 选 ,
kuà yuè duǎn pǎo ,bèng tiào chēng gān 。
跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。
tiě bǐng biāo qiāng ,lěi zú pái lán ,
铁 饼 标 枪 ,垒 足 排 篮 ,
qì chē lā lì ,jià shān shǐ fān 。
汽 车 拉 力 ,驾 舢 驶 帆 。
dāo chuí gùn bàng ,gōu zhǎo zhàng biān ,
刀 锤 棍 棒 ,钩 爪 杖 鞭 ,
suǒ liàn gàng líng ,shuāi jiāo jī quán 。
锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。
shěng qū shǔ jiāo ,cūn zhèn tún diàn ,
 省 区 署 郊 ,村 镇 屯 店 ,
gēng yún lóu pá ,bō pǎng jiǎo bàn 。
 耕 耘 耧 耙 ,播 耪 搅 拌 。
nóng kěn guàn gài ,yú liè bó chuán ,
 农 垦 灌 溉 ,渔 猎 驳 船 ,
chái péng chuī rè ,mù chù fèn yān 。
 柴 棚 炊 热 ,牧 畜 粪 烟 。
mó yā jiào shī ,féi gōng lín dàn ,
膜 压 窖 湿 ,肥 攻 磷 氮 ,
xué jiāo niào shēn ,huī mái * qiǎn 。
穴 浇 尿 深 ,灰 埋 * 浅 。
dào mài gǔ dòu ,bì má shǔ mián ,
稻 麦 谷 豆 ,蓖 麻 薯 棉 ,
sù bāo zhī fū ,shú jiē jià gǎn 。
粟 苞 芝 麸 ,秫 秸 稼 秆 。
mí shǔ bí qi ,suō bài zhè wān ,
糜 黍 荸 荠 ,蓑 稗 蔗 豌 ,
gěng dī lǒng qí ,qiáo bǐ kē hàn 。
 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。
hé miáo yīng suì ,màn fù téng chán ,
禾 苗 缨 穗 ,蔓 附 藤 缠 ,
zōng lǘ níng méng ,fēng kē zǐ tán 。
 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。
jiǎn yā dǎ chà ,jià jiē chā qiān ,
 剪 丫 打 杈 ,嫁 接 插 扦 ,
kē lì zǐ hé ,zhū ruǐ jīng gǎn 。
颗 粒 籽 核 ,株 蕊 茎 杆 。
jī yā bào qún ,zhū zǎi mǎn quān ,
鸡 鸭 抱 群 ,猪 仔 满 圈 ,
lǘ luó kěn pō ,quǎn gǒu hù àn 。
驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸 。
jiù jū hǎn zōng ,xùn dú zhà huàn ,
厩 驹 罕 鬃 ,驯 犊 乍 唤 ,
yú biē xiā xiè ,māo tù é cán 。
鱼 鳖 虾 蟹 ,猫 兔 鹅蚕 。
xuán rào yīng gē ,āi gū hè yàn ,
 旋 绕 鹰 鸽 ,哀 孤 鹤 雁 ,
sù yíng zhā zhài ,zhěn gē dài dàn 。
宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。
shào gǎng róng jiè ,kuà ruì pī jiān ,
 哨 岗 戎 诫 ,挎 锐 披 坚 ,
shuài qí tǐng bá ,xùn shì yuè yǎn 。
 帅 旗 挺 拔 ,训 士 阅 演 。
pán jù jiào jìn ,qíng zhì hū hǎn ,
磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 ,
wěi zhuāng gēn zōng ,xìn hào zhē yǎn 。
伪 装 跟 踪 ,信 号 遮 掩 。
shāo zòng jí shì ,jìng hū shùn zàn ,
 稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 ,
yù yú chěng wù ,bǎ hōng zhōu xiàn 。
驭 舆 骋 骛 ,靶 轰 州 县 。
chèn què sāo rǎo ,gòu zhù háo qiàn ,
趁 却 骚 扰 ,构 筑 壕 堑 ,
dié bào pín shèn ,yù dǎng zǔ lán 。
谍 报 频 渗 ,御 挡 阻 拦 。
hào sǔn chóu sì ,mài lì wěi jiān ,
耗 损 酬 饲 ,迈 历 委 艰 ,
gòu xiè fén zhǐ ,kuī shuǎi jìn yàn 。
垢 卸 焚 址 ,盔 甩 烬 焰 。
qín dí pò zhèn ,diào pài qiǎn fǎn ,
擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 ,
wéi zhuī dǔ jié ,fú jiǎo quán jiān 。
围 追 堵 截 ,伏 剿 全 歼 。
zhǎn lǚ lìng zhào ,tuì shuāi wù yàn ,
 崭 旅 另 召 ,蜕 衰 勿 厌 ,
diāo bǎo cuī huǐ ,yōng jǐ táo cuàn 。
 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。
fú lǔ jiǎo xiè ,shèng bài qián yán ,
俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 ,
wǎng yǔn kěn fǒu ,jǔ jué kǎi yàn 。
 枉 允 肯 否 ,咀 嚼 凯 宴 。
cǎn zāo xī shēng ,sù guǒ xí juǎn ,
惨 遭 牺 牲 ,素 裹 席 卷 ,
fén guān shī nào ,hún pò qǐn mián 。
坟 棺 尸 闹 ,魂 魄 寝 眠 。
huó zhe qí dǎo ,sǐ zé jì diàn ,
活 着 祈 祷 ,死 则 祭 奠 ,
lián fèng xùn zhí ,jiǎng gōng bān xián 。
 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。
zǔ zhī chóu bèi ,fǔ xù shēn qiān ,
组 织 筹 备 ,抚 恤 申 签 ,
bù shǔ liáo yuán ,tì lèi shān rán 。
部 属 僚 员 ,涕 泪 潸 然 。
biāo bǐng míng cè ,xuàn shuò càn làn 。
 彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂 。
yù láo jìn zú ,sī diǎn xíng xiàn ,
狱 牢 禁 卒 ,司 典 刑 宪 ,
cí sòng kū sù ,míng qū shēn yuān 。
辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤 。
chǎng shì máo dùn ,pōu céng bō jiǎn ,
 敞 释 矛 盾 ,剖 层 剥 茧 ,
diàn lǜ chāng zhuó ,zhāo huá jiè xiàn 。
 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限 。
fáng ài zhēn chá ,huì lù shì huàn ,
 妨 碍 侦 察 ,贿 赂 仕 宦 ,
zǔ zhòu xià hu ,tiǎo xìn wǔ màn 。
诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩 。
jī fěng fěi bàng ,hún è chè yàn ,
讥 讽 诽 谤 ,浑 噩撤 验 ,
méng lóng jì liǎng ,réng liú xì xián 。
 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌 。
zhēn zhuó chān huǎng ,bāo bì wǔ mán ,
 斟 酌 掺 谎 ,包 庇 捂 瞒 ,
yǔn duò jí jǐng ,yāng jí cí juàn 。
陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。
jiǎn jǔ chá fēng ,dài bǔ kuí wán ,
 检 举 查 封 ,逮 捕 魁 顽 ,
zuò jiān fàn kē ,jī ná xié bàn 。
作 奸 犯 科 ,缉 拿 协 办 。
yāo mó guǐ guài ,xiōng shà kù yán ,
妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 ,
dǎi tú huài lèi ,zhēng níng zuǐ liǎn 。
歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸 。
lè bī háo kuò ,sōu guā bēi jiàn ,
勒 逼 豪 阔 ,搜 刮 卑 贱 ,
guǎi jià hái tí ,kēng méng yùn cán 。
 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 残 。
dào fěi jié qiè ,qiāo zhà qī piàn ,
盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 ,
suō shǐ sǒng yǒng ,hèng zhēng bào liǎn 。
唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛 。
shāo shā qiǎng lüè ,zāi zāng wū xiàn ,
 烧 杀 抢 掠 ,栽 赃 诬 陷 ,
zǎi nüè yín bà ,pǐ liè diāo mán 。
宰 虐 淫 霸 ,痞 劣 刁 蛮 。
xiá nì chāng jì ,róu lìn bìn huán ,
狎 昵 娼 妓 ,蹂 躏 鬓 鬟 ,
wěi xiè fù guǎ ,tú lù bì zhǎn 。
猥 亵 妇 寡 ,屠 戮 毙 斩 。
méng shēn yòu yǐn ,dào zhì hūn àn ,
 氓 绅 诱 瘾 ,倒 置 昏 暗 ,
bì nú duǒ bì ,yuàn chì zé qiǎn 。
婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴 。
xù ōu zī huò ,bì huì fàn làn ,
酗 殴 滋 祸 ,弊 秽 泛 滥 ,
tōu lòu jiǎ mào ,wàng fàn mù juān 。
偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐 。
tì qiú kǎo wèn ,kuǐ lěi fū yǎn ,
剃 囚 拷 问 ,傀 儡 敷 衍 ,
jiǎo xìng ráo shù ,qī gào shè miǎn 。
 侥 幸 饶 恕 ,期 告 赦 免 。
liào kào láng dāng ,chàn huǐ yǐ hàn ,
 镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 ,
cōng huāng shī cuò ,xú duó pǔ tuán 。
 匆 慌 失 措 ,徐 踱 圃 团 。
chóu chú pái huái ,páng huáng bù tiān ,
 踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 ,
jiǒng jiāo chóu xù ,lún tuí gǒu chuǎn 。
 窘 焦 愁 绪 ,沦 颓 苟 喘 。
shī zǎo qū huí ,máo si chòu biàn ,
虱 蚤 蛆 蛔 ,茅 厕 臭 便 ,
jiǎ nà gài lǚ ,xīn gāng xī qiān 。
钾 钠 钙 铝 ,锌 钢 锡 铅 。
niè tī zhě wū ,gè bèi bó fán ,
镍 锑 锗 钨 ,铬 钡 铂 钒 ,
péng gǒng guī liú ,běn qíng měng tàn 。
 硼 汞 硅 硫 ,苯 氰 锰 碳 。
lǜ qīng hài fú ,xī tīng quē wán ,
氯 氢 氦 氟 ,烯 烃 炔 烷 ,
pī shēn xī xī ,fēn tài tóng quán 。
砒 砷 硒 矽 ,酚 酞 酮 醛 。
qiāng táng zàng fǔ ,pí shèn suǐ dǎn ,
 腔 膛 脏 腑 ,脾 肾 髓 胆 ,
chún sǎng hóu lóng ,yí yì fù tiǎn 。
 唇 嗓 喉 咙 ,颐 臆 腹 腆 。
gāng kuà qí zhǐ ,xī lú kuàng jiǎn ,
 肛 胯 脐 趾 ,膝 颅 眶 睑 ,
fáng biāo rǒng zhuì ,quán jiá hái qiàn 。
 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌 。
hān shǎ chī dāi ,lóng yǎ tān huàn ,
憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 ,
gē dā dòu zhěn ,nóng chuāng tū xuǎn 。
疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣 。
méi fū sāo yǎng ,bā hén yù quán ,
霉 肤 搔 痒 ,疤 痕 愈 痊 ,
yōng jū zhì lì ,lài jiè bó wàn 。
 痈 疽 痔 痢 ,癞 疥 脖 腕 。
zhàng biě bì qué ,cuì nüè yè àn ,
 瘴 瘪 痹 瘸 ,瘁 疟 腋 胺 ,
gē bo yè chí ,jìng zhī dǒu chàn 。
胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤 。
wèi yí kuì yáng ,jīn jī jìng luán ,
胃 胰 溃 疡 ,筋 肌 痉 挛 ,
xié lèi téng tòng ,páng guāng jūn zhān 。
胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。
ài zī qīn lüè ,wēn yì kuò sàn ,
艾 兹 侵 略 ,瘟 疫 扩 散 ,
zhǒng liú ái zhèng ,láo bèi pí juàn 。
 肿 瘤 癌 症 ,劳 惫 疲 倦 。
jǐng tì jí bìng ,zhěn yàng yù huàn ,
 警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 ,
shì mǔ gù yōng ,pú yì pìn huàn 。
侍 姆 雇 佣 ,仆 役 聘 换 。
dōng jiē cǎi gòu ,bàng chèng ròu xiàn ,
 东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 ,
zhǎng sháo lú zào ,liào duī chú guǎn 。
 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆 。
liū zhà xūn kǎo ,dùn zhǔ lǔ yān ,
溜 炸 熏 烤 ,炖 煮 卤 腌 ,
hōng bèi lào kàng ,huì chǎo zhuó shuàn 。
 烘 焙 烙 炕 ,烩 炒 灼 涮 。
mèn bào liáo tàng ,pēng zhēng áo jiān ,
焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 ,
fēng huàn pō lì ,yùn jiào zuì hān 。
 烽 焕 泼 沥 ,酝 酵 醉 酣 。
hūn xīng fèi fǔ ,huá nèn dù gān ,
荤 腥 肺 脯 ,滑 嫩 肚 肝 ,
lóng tì gāo zhǒu ,zhān rùn nuò wán 。
 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸 。
jīng gāo mó jiǎo ,xī zhōu chóu fàn ,
 粳 糕 馍 饺 ,稀 粥 稠 饭 ,
mí fèi gēng jiǔ ,yóu jìn màn mán 。
糜 费 羹 灸 ,油 浸 漫 馒 。
è zé cū cāo ,bǎo tī nì xián ,
饿择 粗 糙 ,饱 剔 腻 咸 ,
yào shi niǔ kòu ,dōu dài wéi lián 。
钥 匙 纽 扣 ,兜 袋 帷 帘 。
hé tào xiāng guì ,wǎ guàn yú tán ,
盒 套 箱 柜 ,瓦 罐 盂 痰 ,
zào gāng yá jù ,bēi dié kuài wǎn 。
皂 缸 牙 具 ,杯 碟 筷 碗 。
zhàng màn xuē mào ,zhěng qí guà shuān ,
 帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 ,
hú guō pén tǒng ,qì mǐn xiá tán 。
壶 锅 盆 桶 ,器 皿 匣 坛 。
tiáo zhǒu lā jī ,kuàng zhé jiǎn fán ,
 笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 ,
jiā dāng ǎo páo ,lǒu jiù dēng sǎn 。
夹 裆 袄 袍 ,篓 臼 灯 伞 。
bō qiān jiǎo niǔ ,chā chú biǎo lián ,
钵 钎 铰 钮 ,叉 橱 表 镰 ,
pīng pāng huàng tóng ,jiāng shéng kē bàn 。
 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊 。
shān hú bèi ké ,mǎ nǎo méi tàn ,
 珊 瑚 贝 壳 ,玛 瑙 煤 炭 ,
pào mò péng zhàng ,hāo wěi sà miǎn 。
泡 沫 膨 胀 ,蒿 苇 飒 冕 。
diàn chóu zū lìn ,bù wèi cǐ bān ,
 佃 畴 租 赁 ,埠 位 此 般 ,
gǔn niǎn wō wò ,zhá zhù miǎo pàn 。
辊 辗 蜗 斡 ,闸 贮 淼 畔 。
xiǎng jué bīn bīn ,zhòu yì juān jùn ,
 享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 ,
zhì líng bìng bó ,ē nuó nī màn 。
雉 翎 并 勃 ,婀娜 妮 曼 。
cāng fǔ xiù shí ,yòu mó mǎo hàn ,
 舱 釜 锈 蚀 ,釉 磨 铆 焊 ,
téng là yìn shuā ,zèng jì yóu jiàn 。
 誊 蜡 印 刷 , 赠 寄 邮 件 。
suǒ xiè zhàng bù ,huì cì dié hàn ,
琐 屑 账 簿 ,惠 赐 牒 翰 ,
qí pái yì pīn ,yá xiàng chù huàn 。
棋 牌 奕 拼 ,衙 巷 畜 豢 。
qǐ gài zhù tǎo ,diāo chī jī chán ,
乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 ,
kù cāng xún luó ,áo yù fǔ kàn 。
库 仓 巡 逻 ,翱 峪 俯 瞰 。
ān qí zhòu dùn ,chà nà jìn yuán ,
鞍 骑 骤 遁 ,刹 那 近 垣 ,
kǎn kě qí qū ,chà jìng wān yán 。
坎 坷 崎 岖 ,岔 径 蜿 蜒 。
zūn yú guǐ zhé ,guàng áo jùn diān ,
遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 ,
pī lì guàn xiāo ,yū chǔ nì yān 。
霹 雳 贯 霄 ,淤 础 溺 淹 。
shà zhuàng bēng tā ,yáo ān dùn tián ,
厦 幢 崩 塌 ,窑 庵 囤 填 ,
yì kuò qīng fù ,gū kuǎ suì hán 。
邑 廓 倾 覆 ,箍 垮 隧 涵 。
huái xiè zhì gū ,pǔ jiàn tīng lán ,
 淮 泄 滞 沽 ,浦 溅 汀 澜 ,
qiú yǒng shè tāo ,bó ào jùn xián 。
泅 泳 涉 滔 ,渤 澳 浚 涎 。
bó bǎn huō quē ,wéi jiǎng wāi tān ,
舶 舨 豁 缺 ,桅 桨 歪 坍 ,
lòu cháo diāo cōng ,jī shū liè yán 。
陋 巢 凋 囱 ,畸 枢 裂 檐 。
yá hé jié kū ,zhā zǐ sào shān ,
涯 涸 竭 枯 ,渣 滓 臊 膻 ,
yáo jué xiáo huò ,shì fēi què duàn 。
谣 决 淆 惑 ,是 非 确 断 。
fān yì shòu kè ,kǎo jiū zuān yán ,
翻 译 授 课 ,考 究 钻 研 ,
wù cuò dān gē ,yóu yù qǐ gǎn 。
误 错 耽 搁 ,犹 豫 岂 敢 。
yè piān huì gǎo ,biān jí jiào kān ,
页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 ,
gù mí gěng gài ,zǎi bǎn dēng kān 。
故 谜 梗 概 ,载 版 登 刊 。
zhuān tí shān jié ,pǔ biàn liú lǎn ,
 专 题 删 节 ,普 遍 浏 览 ,
jiā ǒu hūn pèi ,hán liàn sī yǐ 。
嘉 偶 婚 配 ,函 恋 私 已 。
xù shù mián yán ,huǎn chí xún mì ,
叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 ,
zuò méi jiè shào ,qīng huò jiāo xí 。
做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳 。
chuí huáng náo bó ,lè chuī jiào qǔ ,
 槌 簧 铙 钹 ,乐 吹 轿 娶 ,
pào zhèn fáng zhái ,xuān fèi lòng lǐ 。
炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里 。
lǎ bā zào shǎng ,mù cuī chuàn yì ,
喇 叭 噪 晌 ,暮 催 串 艺 ,
dīng zhǔ qīn péi ,bèi fèn ǎi dī 。
 叮 嘱 钦 陪 ,辈 份 矮 低 。
shù niè jì sì ,kūn zhòng shēng zǐ ,
庶 孽 继 嗣 ,昆 仲 甥 姊 ,
jiǎn tiē chěng sòng ,zú lǎo shěn xù 。
 柬 贴 逞 送 ,族 姥 婶 婿 。
gǎn fù yāo qǐng ,zhù hè qìng xǐ ,
赶 赴 邀 请 ,祝 贺 庆 禧 ,
niǔ niē jú cù ,xiàn mù dù jí 。
扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉 。
gē sǎo zī xún ,huǒ bàn cān yì ,
哥 嫂 咨 询 ,伙 伴 参 议 ,
bà mā ēn zhǔn ,yé nǎi píng pī 。
爸 妈 恩 准 ,爷 奶 评 批 。
wú nǐ ǎn tā ,zán men miǎn lì ,
吾 你 俺 她 ,咱 们 勉 励 ,
mú yàng jùn qiào ,xián shū líng lì 。
模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐 。
guān jīn qún shān ,hùn fǎng róng xù ,
 纶 巾 裙 衫 ,混 纺 绒 絮 ,
kuàng zhǎn qiàn zhào ,jìng shì yìng zī 。
 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿 。
kòu shǒu jū gōng ,suí sú qiān xǐ ,
叩 首 鞠 躬 ,随 俗 迁 徙 ,
dài bì bǐng guī ,chéng nuò huò yǔ 。
戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与 。
shì dú hóng yuàn ,rán zhú qià yú ,
誓 牍 弘 愿 ,燃 烛 洽 娱 ,
rèn shēn pēi tāi ,ǒu tù miǎn xī 。
妊 娠 胚 胎 ,呕 吐 娩 嬉 。
tè shū gòng xiàn ,yǒng xiǎng xūn yù 。
特 殊 贡 献 , 永 享 勋 誉 。
yòu zhì zǎo qiào ,wán shuǎ liàn xí ,
幼 稚 早 窍 ,玩 耍 练 习 ,
tóu nǎo rèn niàn ,jué qín jiǎn xī 。
头 脑 认 念 ,诀 勤 简 析 。
yī èr mó fǎng ,sān sì yùn dǐ ,
壹 贰 摹 仿 ,叁 肆 韵 底 ,
wǔ lù miáo huì ,qī bā pì yù 。
伍 陆 描 绘 ,柒 捌 譬 喻 。
yín cóng chàng ò ,yǒng kuā suǒ xī ,
吟 从 倡 哦, 咏 夸 所 悉 ,
bèi qiàn shú jiù ,sòng sì pǔ lǚ 。
背 欠 熟 旧 , 诵 似 谱 吕 。
sháo nǔ xiāo mèi ,zhūn huì zhāo xī ,
 韶 努 宵 寐 , 谆 诲 朝 夕 ,
zī zhì fú něi ,cuō tuó zhì yì 。
孜 挚 弗 馁 ,磋 砣 窒 肄 。
pàng shòu xiǎo nān ,xiù tiǎn shǔn xī ,
 胖 瘦 小 囡 ,嗅 舔 吮 吸 ,
yī yā ā nɑ ,wèi hǒng guāi dí 。
咿 呀 啊哪 ,喂 哄 乖 嫡 。
zuò mō gǔn pá ,chì hàn lín lí ,
坐 摸 滚 爬 ,炽 汗 淋 漓 ,
suì bàn juè jiàng ,chì jǐ luǒ pì 。
岁 半 倔 犟 ,赤 脊 裸 屁 。
sǎ sǎo tīng chú ,cā mā zhuō yǐ ,
洒 扫 厅 除 ,擦 抹 桌 椅 ,
dūn dǎo jǔ dèng ,jīng yíng bō li 。
墩 蹈 矩 凳 , 晶 莹 玻 璃 。
jù cuò záo páo ,dùn xiān fēng bǐ ,
锯 锉 凿 刨 ,钝 锨 锋 匕 ,
qiāo chú hào chǎn ,luó wén bò ji 。
 锹 锄 镐 铲 ,箩 纹 簸 箕 。
xié wà chèn kù ,féng rèn zhuì xǐ ,
鞋 袜 衬 裤 , 缝 纫 缀 洗 ,
zhān diàn tǎn rù ,liàng shài gēng tì 。
 毡 垫 毯 褥 , 晾 晒 更 替 。

āng fú guà zì ,wǎn xiù zhuó dí ,
肮 袱 褂 渍 ,挽 袖 濯 涤 ,
pū gài péng lǚ ,fèi pò diū qì 。
铺 盖 篷 履 ,废 粕 丢 弃 。
bèng wèi jī tǒng ,chù yuē sǒng yì ,
 泵 谓 唧 筒 ,矗 曰 耸 屹 ,
zěn me xìng zǎ ,fǔ zuǒ dá yì 。
怎 么 姓 咋 ,辅 佐 答 翊 。
lì lín zhuàn dào ,qì jí nǎi bì ,
莅 临 撰 到 ,砌 级 乃 陛 ,
shà quán é qǐng ,cì kě jiào yì 。
霎 诠 俄 顷 ,次 可 叫 翌 。
dǔ lù shèn hěn ,wěn zòu wú bǐ ,
笃 录 甚 很 ,紊 奏 芜 鄙 ,
xiá cī duì diàn ,lìn sè chǎn xī 。
暇 疵 兑 玷 ,吝 啬 阐 惜 。
wù wō nuǎn qín ,huì shuò wàng xī ,
鹜 窝 暖 禽 ,晦 朔 旺 汐 ,
zhī hū zhě yě ,yī xū xī yǐ 。
之 乎 者 也 ,噫 嘘 兮 矣 。
qiě yòu yān zāi ,bɑ ma yù ne ,
且 又 焉 哉 ,吧 吗 吁 呢 ,
yāo wǔ yǒu sì ,yín mǎo chǒu yǐ 。
夭 午 酉 巳 ,寅 卯 丑 乙 。
bǐng gēng rén guǐ ,gān zhī jīn xī ,
 丙 庚 壬 癸 ,干 支 今 昔 ,
dūn jūn mǔ jīn ,shí bǎi qiān yì 。
吨 钧 亩 斤 ,拾 佰 仟 亿 。
zhī měi miǎo gè ,chǐ cùn àng lí ,
只 每 秒 个 ,尺 寸 盎 厘 ,
zhóu fú sōu bàn ,méi duǒ chá pǐ 。
 轴 幅 艘 瓣 ,枚 朵 茬 匹 。
zhōng xún liàng jiè ,běn zuò shǐ jì ,
 盅 旬 辆 届 ,本 座 矢 剂 ,
duì dàng fù chǔ ,zhàng shì tàng yú 。
队 档 副 处 , 仗 式 趟 隅 。
kāng kǎi yú kuài ,xiá ài chóu chàng ,
 慷 慨 愉 快 ,狭 隘 惆 怅 ,
fèn nù zēng hèn ,biē mèn dū nāng 。
愤 怒 憎 恨 ,憋 闷 嘟 囔 。
wěi mǐ qiáo cuì ,jiù qiàn yì yàng ,
萎 靡 憔 悴 ,疚 歉 抑 怏 ,
lián mǐn cán kuì ,chuàng cè qī liáng 。
 怜 悯 惭 愧 , 怆 恻 凄 凉 。
tāo wā kōu jué ,dān tái káng bān ,
掏 挖 抠 掘 ,担 抬 扛 搬 ,
jiū qiā kǎ wò ,lún pī nǐng bān 。
揪 掐 卡 握 ,抡 劈 拧 扳 。
cuō róu kāi shì ,fú liáo tuō dǎn ,
搓 揉 揩 拭 ,拂 撩 拖 掸 ,
tǒng jiā lōu kuò ,tuò pū qiào xiān 。
 捅 挟 搂 括 ,拓 扑 撬 掀 。
chāo lāo cuō pěng ,zhāi jiē zhuā jiǎn ,
 抄 捞 撮 捧 , 摘 揭 抓 拣 ,
lèi dǎo chuí zá ,pāo rēng zhì guàn 。
擂 捣 捶 砸 ,抛 扔 掷 掼 。
pāi chuāi lǒng chě ,bā bō náo jiǎn ,
拍 揣 拢 扯 ,扒 拨 挠 捡 ,
nuó dā āi yè ,zhèng zhuài bó shuān 。
挪 搭 挨 掖 , 挣 拽 搏 栓 。
chān hāng niǎn zhá ,juē táng xié niǎn ,
 搀 夯 碾 轧 ,撅 搪 携 捻 ,
niān yuán zhǔ shè ,zhěng cuò niù àn 。
 拈 援 拄 摄 , 拯 挫 拗 按 。
tān niǎn shāo zhǎo ,luò gǎo diào hàn ,
摊 撵 捎 找 ,摞 搞 掉 捍 ,
chá duō chù jué ,zòu nǐ mǔ shàn 。
搽 掇 搐 抉 ,揍 拟 拇 擅 。
pēng sī bìn è ,diān wō tà zǎn ,
 抨 撕 摈 扼, 掂 挝 挞 攒 ,
yī zhuō jué lǔ ,sòu chè bāi hàn 。
揖 捉 攫 掳 ,擞 掣 掰 撼 。
dīng jiàn xǐ máo ,qián dìng dù duàn ,
 钉 键 铣 锚 , 钳 锭 镀 锻 ,
shān zhá jiǒng niè ,róng zhù yě liàn 。
 煽 铡 炯 镊 , 熔 铸 冶 炼 。
qiāo yǒng bǒ duò ,tī cǎi tà cuān ,
 跷 踊 跛 跺 ,踢 踩 蹋 蹿 ,
pā dūn zào zhǒng ,cèng tí bá tán 。
趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 昙 。
mī jié dǔn dèng ,zhēng cǎi zhǎ zhān ,
眯 睫 盹 瞪 , 睁 睬 眨 瞻 ,
dīng qiáo chǒu miáo ,máng gǔ xiā kàn 。
 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看 。
piē zhǔ yāng wèi ,yūn shǔ jù xuàn ,
瞥 瞩 央 未 ,晕 曙 炬 眩 ,
shuí yà huì miù ,yè dìng é yàn 。
 谁 讶 讳 谬 ,谒 订 讹谚 。
zhōu zhū yì chà ,gāi huī qì chán ,
 诌 诛 谊 诧 ,该 诙 讫 谗 ,
kān pī zhuān chá ,pēng zhēn cí kǎn 。
堪 坯 砖 碴 , 砰 砧 磁 砍 。
kē cí píng yíng ,miǎo miè niān fān ,
苛 茨 萍 萤 , 藐 蔑 蔫 蕃 ,
róng jiè sháo zhàn ,zhòu fù jiǎo lǎn 。
 茸 藉 芍 蘸 , 绉 缚 绞 缆 。
gāng zōng wěi chuò ,juàn tāo bēng zhàn ,
 纲 综 纬 绰 , 绢 绦 绷 绽 ,
xuàn jiū liáo dì ,pí chè jǔ màn 。
 绚 纠 缭 缔 ,毗 澈 沮 漫 。
zǎo sù ōu qìn ,róng niè shù huàn ,
澡 溯 沤 沁 , 溶 涅 漱 浣 ,
bīn yí nìng qī ,zhāng nào wā lián 。
滨 沂 泞 沏 , 漳 淖 洼 涟 。
liáo còu lǐn liè ,zhēng pà dǒng wǎn ,
 潦 凑 凛 冽 , 怔 怕 懂 惋 ,
qiāo dào chén jì ,yí shì qiè dàn 。
 悄 悼 忱 悸 ,怡 恃 惬 惮 。
xīng è huī wǔ ,wéi qià shè guàn ,
 惺 愕恢 怃 ,惟 恰 慑 惯 ,
rěn kěn rě wèi ,dòng ào fèn diàn 。
忍 恳 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦 。
jiā xí qiāo lǐn ,zhuī zhá suō chuán ,
枷 檄 橇 檩 , 椎 札 梭 椽 ,
xiē bāng léng zhà ,zhēn xiàng cáo zhàn 。
楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 栈 。
zhāng ruì liú líng ,fá yáo lǚ yǎn ,
 璋 瑞 琉 玲 ,乏 瑶 屡 奄 ,
wēi cháng tǎng pì ,jǐn sì bàng jiǎn 。
偎 偿 倘 僻 ,仅 伺 傍 俭 。
gū yáng chǐ jù ,shí qiáo lǚ jiān ,
估 佯 侈 俱 ,什 侨 侣 笺 ,
gāo bó cuàn cù ,gòu fēn nǎi ān 。
篙 箔 篡 簇 ,够 氛 氖 氨 。
āi shāng duǒ xū ,wéi huáng yìng lì ,
埃 墒 垛 墟 ,违 磺 硬 砾 ,
nì suì xùn pò ,yū dòu bèng qì 。
逆 遂 逊 迫 ,迂 逗 迸 迄 。
tùn gāi zhè tíng ,tiáo è dié xī ,
褪 赅 这 廷 , 迢 遏迭 犀 ,
guì duò guǎ yǎo ,zuó pù qíng xī 。
刽 剁 剐 舀 ,昨 曝 晴 晰 。
qí è tūn yē ,rú líng chǔn zhí ,
鳍 鳄吞 噎 ,孺 龄 蠢 殖 ,
tā shē nín yǔ ,zhēn kuì cuì jì 。
它 赊 您 予 , 帧 聩 粹 既 。
liú fú lào shàn ,tuó wèi xiē jū ,
馏 凫 酪 膳 ,驮 猬 歇 狙 ,
bǐng xíng xiá mào ,jiāo mǒu guà bì 。
 禀 型 辖 贸 , 胶 某 卦 敝 。
lún bìn chà huǎng ,xiē mò ái zhǎi ,
仑 殡 衩 幌 ,些 陌 皑 窄 ,
diàn tuǒ nài tóng ,pō jùn chuō qì 。
 甸 妥 奈 彤 ,颇 竣 戳 契 。
zhōng biàn pà nài ,zhēn suì lóng yì ,
 衷 辫 帕 耐 , 臻 祟 窿 诣 ,
lǜ wù mù qí ,béng dài è bì 。
率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄毖 。
fá qǔ hè qiào ,yān yè zhòu pì ,
阀 龋 褐 鞘 ,阉 曳 皱 辟 ,
hē chì páo xiào ,yāo he chǎo mà 。
呵 叱 咆 哮 ,吆 喝 吵 骂 。
fēn fù dí gū ,jī lǐ wā lā ,
吩 咐 嘀 咕 ,叽 哩 哇 啦 ,
duō suo láo dāo ,kēng chī qī zhā 。
哆 嗦 唠 叨 , 吭 哧 嘁 喳 。
shēn hǒu háo xiào ,wēng sī liáo huá ,
 呻 吼 嚎 啸 , 嗡 嘶 嘹 哗 ,
niè shì dié yǎo ,dōng qiāng āi shá 。
啮 噬 喋 咬 , 咚 呛 唉 啥 。
tì tuò ké sòu ,āi yō hēng hā ,
嚏 唾 咳 嗽 ,哎 哟 哼 哈 ,
xī rǎng hēi yàn ,pēi wěn cháo pā 。
嘻 嚷 嘿 唁 ,呸 吻 嘲 啪 。
ng fèi pí jìn ,mī shì chī mɑ ,
嗯 吠 啤 噤 ,咪 嗜 嗤 嘛 ,
xiōng zhé bó wǎn ,jīng wèi hán dān 。
 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 郸 。
yí dǎi sù dòng ,fén suí bà shàn ,
彝 傣 僳 侗 ,汾 绥 罢 汕 ,
jīn jì hù liáo ,zhè mǐn yuè shǎn 。
津 冀 沪 辽 ,浙 闽 粤 陕 。
huī è diān yú ,lǒng shǔ gàn qián ,
徽 鄂 滇 渝 , 陇 蜀 赣 黔 ,
guō wú zhào wèi ,niè lù kuàng yuán 。
郭 吴 赵 魏 ,聂 路 况 袁 。
zhū xǔ gǒng dèng ,péng yáo lì hán ,
朱 许 巩 邓 , 彭 姚 厉 韩 ,
cuī hú jiǎ zhèng ,sū yīn kòu tán 。
崔 胡 贾 郑 ,苏 殷 寇 谭 。
xiāo rèn shàng fù ,chóu shěn páng pān ,
 萧 任 尚 付 , 仇 沈 庞 潘 ,
gōu lǎng wéi fǔ ,cóng huò lóu yán 。
勾 朗 韦 甫 , 丛 霍 娄 闫 。
zōu piáo yú luò ,xuē wèi háng wǎn ,
邹 朴 俞 雒 ,薛 尉 杭 婉 ,
féng chǔ lù yí ,dí lài jī jiǎn 。
 冯 褚 禄 夷 ,狄 赖 稽 翦 。
bā wū yóu yú ,ōu fù xiāo fán ,
巴 巫 尤 虞 ,欧 傅 肖 樊 ,
gū lú hǎo pèi ,yīn xíng mù kàn 。
辜 卢 郝 沛 ,荫 邢 牟 阚 。
zēng jiǎng cáo dòu ,qiū shào mì ruǎn ,
 曾 蒋 曹 窦 ,邱 邵 泌 阮 ,
gōng qí jìn bào ,mù ní mò biàn 。
 龚 祁 靳 鲍 ,穆 倪 莫 卞 。
chún péi jì chú ,tái kuàng yǐn zhān ,
 淳 裴 蓟 滁 ,邰 邝 尹 詹 ,
zhēn wú xiāng gāo ,fān rú ǎi lán 。
 甄 毋 襄 皋 ,藩 茹 蔼 蓝 。
hè rùn gā rèn ,sāi zhú gào xiǎn ,
赫 闰 嘎 韧 ,塞 竺 郜 冼 ,
zhēn jiá yì quē ,cén kuí qiú luán 。
 箴 郏 熠 阙 ,岑 奎 裘 栾 。
xīn rǔ jí shèn ,zhái jiě chéng rǎn ,
忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 ,
xīn fú jì zhào ,kē wǔ zhàn yàn 。
欣 苻 济 肇 ,柯 仵 湛 晏 。
jī shé tóng miù ,lí gě xuān yuán 。
嵇 佘 仝 缪 ,黎 葛 轩 辕 。

 
  评论这张
 
阅读(6)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017